Да ли исказујем ПДВ када иностраном клијенту фактуришем услуге?

FacebookLinkedinEmail
06.12.2021.
пдв на фактурама иностраном клијенту

Да ли ћете приказивати (зарачунавати) ПДВ на издатим рачунима за услуге које сте пружили купцима зависи пре свега од тога да ли сте у систему ПДВ-а:

  • Фирме у систему ПДВ-а, по правилу, у излазним рачунима обрачунавају ПДВ по стопи од 20%, ређе 10%;
  • Фирме које нису у ПДВ-у не приказују ПДВ на рачунима које издају.

Ако сте у систему ПДВ-а, ни тада нећете у сваком рачуну за услуге бити дужни да искажете ПДВ. Наиме, уколико је ваш купац инострана фирма или физичко лице, у великом броју случајева нећете на рачуну приказати ПДВ. Зашто је то тако?

Законом о ПДВ-у, у члану 3, дефинисано је да су предмет ПДВ-а промет добара и услуга у земљи и увоз добара. Из овога можемо закључити да промет ван Републике Србије није предмет опорезивања ПДВ-ом.

Када имамо две фирме чија су седишта у Републици Србији, јасно је да се између њих одвија промет у земљи, па нема дилеме да је овај промет опорезив ПДВ-ом.

Међутим, када се у игру уведу страна правна и физичка лица, ситуација се компликује. Уколико домаћа фирма врши услуге програмирања за страно лице, где настаје овај промет? Да ли је то промет у Републици Србији или у иностранству? Можемо интуитивно донети закључак да се услуга пружа у Србији ако програмер физички седи за радним столом и ради у Србији. Али шта ако програмер ради remote (на даљину) – на опреми налогодавца у иностранству?

Улогу да уреди ову област и дефинише где се сматра да је нека услуга пружена (без обзира на то где се та услуга физички пружа) има члан 12 Закона о ПДВ-у.

Члан 12 одређује где је место промета одређене услуге.

Ако је, према правилима члана 12, место промета услуге Република Србијау фактури треба приказати ПДВ. Ако је, према правилима члана 12, место промета иностранство, у фактурама не треба исказивати ПДВ, већ додати напомену да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 3 и чланом 12 Закона о ПДВ-у.

Члан 12 је врло обиман и комплексан. Садржи два општа правила и бројне изузетке.

Опште правило наведено је у ставовима 4 и 5, који гласе:

Ако се промет услуга врши пореском обвезнику, местом промета услуга сматра се место у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у којем прималац услуга има пребивалиште или боравиште.

Ако се промет услуга врши лицу које није порески обвезник, местом промета услуга сматра се место у којем пружалац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши из сталне пословне јединице која се не налази у месту у којем пружалац услуга има седиште, односно место у којем пружалац услуга има пребивалиште или боравиште.

Ови ставови практично упућују на то да услуге пружене физичком лицу из иностранства фактуришете са ПДВ-ом, а услуге пружене страним правним лицима и предузетницима без ПДВ-а.

Од овога постоје бројни изузеци, побројани у истом члану.

На пример, ако страном физичком лицу фактуришете услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику – такође ћете фактурисати без ПДВ-а (изузетак од општег правила да се услуге физичким лицима фактуришу са ПДВ-ом).

Исто важи и за услуге пружене електронским путем. Под овим услугама подразумевају се услуге које су пружене посредством интернета или електронске мреже, чије је пружање аутоматизовано уз минимално људско ангажовање и које не би било могуће без постојања информационе технологије, а нарочито:

  • испорука веб-страна, чување и одржавање веб-страна;
  • испорука програма и њихово ажурирање, даљинско одржавање програма и рачунарске опреме;
  • испорука слика, текстова, и информација и омогућавање приступа базама података, као и архивирања база података;
  • испорука аудио и видео записа, као и испорука игара, укључујући и игре на срећу;
  • испорука политичких, културних, уметничких, спортских, научних, образовних и забавних емисија и догађаја, у току или након снимања;
  • услуге из области учења на даљину.

Можемо закључити да се услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику, као и услуге пружене електронским путем, иностраним купцима фактуришу без обрачуна ПДВ-а.

Ако су купци фирме (правна лица и предузетници) тада нас на то упућује опште правило. У рачуну треба обавезно навести напомену:

ПДВ није обрачунат у складу са чланом 12 став 4 Закона о порезу на додату вредност Републике Србије.

Ако су купци физичка лица, на то нас упућује посебан део члана 12, као изузетак од општег правила. У рачуну треба написати:

ПДВ није обрачунат у складу са чланом 12 став 6 тачка 7) подтачка (3) Закона о порезу на додату вредност Републике Србије, ако фактуришемо услуге саветника, инжењера, ревизора и сличне горе побројане услуге.

Односно:

ПДВ није обрачунат у складу са чланом 12 став 6 тачка 7) подтачка (10) Закона о порезу на додату вредност Републике Србије, ако фактуришемо услуге пружене електронским путем.

За крај, напомињемо да услуге за које се сматра да је место промета иностранство, не улазе у промет који одређује моменат за обавезан улазак фирме у систем ПДВ-а. Овај лимит износи 8 милиона динара.

Другим речима, фирма која пружа услуге искључиво иностраним клијентима може да оствари и 20 милиона промета у 12 месеци. Ако је, према члану 12, место промета ових услуга иностранство, фирма није дужна да се пријави у систем ПДВ-a.

FacebookLinkedinEmail