Политика приватности

FacebookTwitterLinkedinEmail

Лични подаци које РНИДС обрађује и сврха обраде

РНИДС прикупља и обрађује личне податке у сврху реализације уговорног односа са регистрантима, који је уређен Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена, одржавања дистрибутивних листи, над којима има контролу, као и побољшања корисничког искуства при коришћењу РНИДС-ових веб сајтова.

Послове регистрације назива домена, РНИДС врши посредством овлашћених регистара који су према уговору закљученим са РНИДС-ом, у погледу заштите података о личности, у обавези да поштују важеће акте РНИДС-а и важеће прописе.

Када су у питању послови регистрације назива домена, РНИДС прикупља и обрађује следеће личне податке регистранта, административног и техничког контакта:

  • име и презиме,                                                 
  • адреса пребивалишта,
  • е-адреса (е-mail),
  • број телефона.

У преосталим случајевима, РНИДС прикупља и обрађује:

  • име и презиме,                                                 
  • е-адреса (е-mail).

Податке о административном и техничком контакту РНИДС-у, преко изабраног овлашћеног регистра, доставља регистрант. Уколико су физичка лица у питању, регистрант је обавезан да прибави њихову претходну експлицитну сагласност за прикупљање и обраду у ову сврху. РНИДС може, у року који сам одреди, да захтева од регистранта доказ о сагласности ових лица за прикупљање и обраду личних података. Уколико регистрант не поступи по таквом захтеву, РНИДС ће из своје базе, без одлагања, обрисати све личне податке ових лица и као административни и технички контакт ставити податке регистранта.

Лични подаци прикупљени у оквиру обављања послова регистрације назива интернет домена чувају се 10 година од дана истека његове регистрације. Лични подаци прикупљени у преосталим случајевима чувају се док постоји потреба за њиховом обрадом, као и сагласност субјекта обраде података.

Прикупљени подаци се обрађују и чувају искључиво у сврху због које су прикупљени, са чиме је субјект обраде података упознат приликом достављања података. Такви подаци неће бити коришћени у неке друге сврхе, а посебно за оглашавање, саветовање потрошача или истраживање тржишта.

РНИДС не прикупља личне податке од особа млађих од 18 година, уз постојање намере. Уколико РНИДС утврди да у свом поседу има личне податке таквих особа, одмах по сазнању ће тражити сагласност родитеља.

ПРАВА СУБЈЕКТА ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Сваки субјект обраде података, у складу са важећим прописима, поседује најмање права која су наведена у наставку. Поред наведених права субјект обраде података поседује и друга права која су му гарантована важећим прописима.

Право да буде информисан

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на информацију и приступ подацима које о њему РНИДС чува и обрађује.

Право на исправак нетачних личних података

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на исправак нетачних података које о њему РНИДС чува и обрађује.

Право на брисање личних података

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева брисање личних података које РНИДС о њему чува и обрађује, уколико су испуњени законом прописани услови.

Право на ограничавање обраде   

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева ограничавање обраде свих личних података које РНИДС о њему чува и обрађује, уколико су испуњени законом прописани услови.

Право на извештавање у вези с исправком или брисањем личних података или ограничењем обраде   

РНИДС је обавезан да обавести субјекта обраде о предузетим мерама у погледу његовог захтева за исправку, брисање или ограничење обраде личних података.

Право на преносивост личних података   

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева од РНИДС-а да му омогући пренос података код другог руковаоца, у електронском и једноставно преносивом формату.

Право на приговор   

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на приговор у случају да се са његовим личним подацима поступа супротно овој Политици приватности и важећим прописима.

ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Као правни основ за прикупљање и обраду личних података, РНИДС је одредио уговорни однос и/или сагласност субјекта обраде података. Уз то, правни основ за прикупљање и обраду личних података је и испуњење обавеза РНИДС-а, заштита кључних интереса субјекта обраде података или другог лица, као и легитиман интерес РНИДС-а или друге стране.  

ТРЕЋЕ СТРАНЕ

Уколико настане потреба да РНИДС треба да достави личне податке трећој страни, а са којом је у уговорном односу, РНИДС ће у том уговору обавезати ту уговорну страну да примењује важеће прописе и политику приватности РНИДС-а. У случају да постоји законска обавеза, РНИДС ће доставити личне податке трећем лицу уколико добије захтев који испуњава законом прописане услове. 

ПОВРЕДА БЕЗБЕДНОСТИ ПОДАТАКА

РНИДС има одговарајућа правила и процедуре за заштиту података о личности од неовлашћеног приступа, губитка, злоупотребе, измене или уништења. Упркос томе, не може се у потпуности гарантовати безбедност од свих потенцијалних опасности. Према правилима РНИДС-а, притуп личним подацима имају само особе које у циљу обављања посла морају да знају те податке и у обавези су да чувају тајност тих података.

У случају инцидента, РНИДС има политику реаговања и обавештавања и установљен тим за инциденте, који ће одмах предузети одговарајуће кораке и извршити процедуру за поступање у случају инцидента.

"КОЛАЧИЋИ" (COOKIES) И ВИЏЕТИ ЗА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Веб странице РНИДС-а користе тзв. „колачиће“ да вас разликују од других корисника на нашим веб сајтовима. Сајтови РНИДС-а могу да садрже апликације за дељење преко друштвених мрежа, као што су Facebook, LinkedIn, Twitter и Google+ додаци.

ИЗМЕНА ОВЕ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

РНИДС задржава право да измени ову Политику приватности. РНИДС ће све промене ове Политике приватности објавити на свом сајту на адреси rnids.rs / рнидс.срб.

КОНТАКТ

Да бисте изменили своје податке, исправили их или избрисали, или ако имате нека друга питања која нису обрађена у овој Политици приватности, можете нас контактирати путем e-mail адресе: privacy@rnids.rs

FacebookTwitterLinkedinEmail