Питање без одговора - Зашто је Google почео да приказује ПДВ од рачуна за јул 2021. године?

FacebookLinkedinEmail
24.08.2021.
Google prikazuje PDV od računa za jul 2021.

У мају месецу корисници Google Cloud и Google Workspace налога добили су путем имејла обавештење од Google-a о наступајућим променама у вези са обрачуном услуга и уговорима.

Google је тада обавестио кориснике, да због растућих потреба клијената Cloud-а у региону Европе, Блиског истока и Африке (ЕМЕА) оснива наменско правно лице за ово подручје Google Cloud ЕМЕА. Уједно је најављено да ће сви налози у оквиру сервиса, раније познатог као G-Suite, као и уговори клијената и партнера са адресом обрачуна у оквиру региона ЕМЕА бити пренети са Google Ireland Ltd на Google Cloud ЕМЕА Ltd у следећих неколико недеља.

Корисници су у истом обавештењу добили још и информације да ће фактуре и обрачуне издавати нова Google фирма, да ће обрачуни и цене остати исти, али и да ће „у складу са постојећим прописима о ПДВ-у у Србији, Google Cloud ЕМЕА приказивати ПДВ као засебну ставку и наплаћиваће га по стандардној локалној стопи (тренутно 20%)."

У имејлу су још дати подаци да је нова фирма регистрована на истој адреси као и Google Ireland Ltd, у Даблину, Ирска.

Како је ова промена имплементирана онако како је најављена, корисници Google сервиса добили су јулске фактуре увећане за ПДВ исказан на рачунима који је издао Google Cloud ЕМЕА Ltd.

Зашто је ово питање спорно?

На фактурама за Google сервисе које је издавао Google Ireland Ltd није био исказан ПДВ. Ирска фирма свакако није дужна да искаже „српски“ ПДВ на фактурама. Из текста обавештења које је послато имејлом стиче се утисак да Google почиње са исказивањем „српског“ ПДВ-а, јер је то дужан према прописима Републике Србије.

Међутим, страна фирма може на фактурама да искаже „српски“ ПДВ само ако региструје пореског пуномоћника преко којег ће издавати рачуне корисницима у Србији и плаћати ПДВ, који је наплатила од корисника, Пореској управи Републике Србије.

У супротном, рачуни се издају без ПДВ-а, а сами корисници услуга су дужни да ураде интерни обрачун ПДВ-а, на тако примљене рачуне.

До дана писања овог текста, Google није имао регистрованог пореског пуномоћника у евиденцији Пореске управе, која је јавно доступна на њиховом сајту.

Промена је евентуално могла да настане у прописима Ирске. Тада би ПДВ исказан на фактурама био обрачунат у складу са прописима Ирске, али објашњење које је дато у имејлу није у складу са тим.

Остаје нејасно зашто је Google почео да исказује ПДВ на фактурама од јула месеца и да ли наплаћени ПДВ припада Републици Ирској или Републици Србији.

Како да поступе корисници који су добили фактуре са исказаним ПДВ-ом?

Корисници Google платформе који су добили фактуре са исказаним ПДВ-ом, а који су у систему ПДВ-а, овај ПДВ не смеју да користе као одбитни, јер Google није регистровао пореског пуномоћника, те је нејасно да ли је уопште овај ПДВ исправно обрачунат и исказан у рачунима.

Обвезници ПДВ-а и они који то нису, према Закону о ПДВ-у, члану 10.1.3. треба да изврше интерни обрачун ПДВ на примљене фактуре, и то на износ са ПДВ-ом. Ако вам је овај део потпуно нејасан, не брините. Ваш књиговођа ће знати како да поступи.

Једно могуће објашњење

С обзиром на то да је готово невероватно да велики систем као што је Google направи овакву грешку код обрачуна пореза, изнова се преиспитујемо да ли нам нешто промиче.

Једна могућа опција је да је поступак регистрације пореског пуномоћника код Пореске управе у току, те да ће се порески пуномоћник за Google сервисе појавити тек накнадно на списку пореских пуномоћника.

Министарство финансија издало је 2016. године Мишљење број 011-00-1180/2015-04 од 23.5.2016. које би се могло применити у овом случају, а које у наставку цитирамо:

„У вези са наведеним, када страно лице врши промет добара и услуга у Републици обвезнику ПДВ или другом лицу, а у циљу утврђивања пореског дужника за тај промет, препоручујемо да прималац добара или услуга, увидом у регистар пореских пуномоћника, који је објављен на сајту Пореске управе (www.purs.gov.rs), провери да ли је страно лице обвезник ПДВ и у том смислу одреди које лице је порески дужник за конкретни промет. Међутим, како је могућа ситуација да је на дан настанка пореске обавезе за промет страног лица у току поступак за одлучивање по захтеву за одобравање пореског пуномоћства пуномоћнику тог страног лица, односно поступак за евидентирање за обавезу плаћања ПДВ тог страног лица, и да надлежни порески орган одобри пореско пуномоћство пуномоћнику страног лица и евидентирање за обавезу плаћања ПДВ страног лица почев од дана ранијег од дана настанка пореске обавезе за промет страног лица, потребно је да прималац добара или услуга накнадним увидом у регистар пореских пуномоћника провери које лице је порески дужник за конкретни промет. Ако је прималац добара или услуга на дан настанка пореске обавезе за промет страног лица обрачунао ПДВ као порески дужник, после чега се утврди да је по том основу порески дужник обвезник ПДВ – страно лице, у том случају прималац добара или услуга подноси измењену пореску пријаву за порески период у којем је обрачунао ПДВ, при чему се ова измењена пореска пријава не урачунава у број измењених пореских пријава прописан законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Закључак

Остаје да сачекамо разрешење овог проблема у недељама које су пред нама. С обзиром на то колико је број корисника Google сервиса у Србији, објашњење ће сигурно стићи. До тада, обвезници треба да поступају као да ПДВ на фактурама није ни исказан, како би избегли да начине порески прекршај.

FacebookLinkedinEmail