Нов начин пријаве годишњег пореза на доходак грађана

FacebookLinkedinEmail
06.04.2023.
Нов начин пријаве годишњег пореза на доходак грађана
Шта се мења?

Почетак је априла 2023. године и потребно је укратко се осврнути на новине по питању начина утврђивања годишњег пореза на доходак грађана из пословне 2022.
Наиме, опште је познато да је до прошле године важило начело да се овај порез утврђује по решењу Пореске управе. Претходно је обвезник сам попуњавао пореску пријаву и достављао је Пореској управи (преко портала Пореске управе, лично у папирном облику, пошиљком...). То одлази у заборав и од ове године на снази је такозвани механизам самоопорезивања, у чему би и Пореска управа требало да индиректно припомогне.

Раније је обвезник морао сам да попуни пореску пријаву (ППДГ-2Р), да достави документацију (потврду о плаћеним порезима и доприносима по одбитку, од сваког исплатиоца – ППП-ПО, личну карту, податке о издржаваним члановима домаћинства и сл).

Како функционише самоопорезивање?

Од годишњег пореза на приходе које је обвезник остварио у 2022. години, годишњи порез ће се пријављивати и плаћати самоопорезивањем, уместо по решењу Пореске управе.

Пореска управа има обавезу да, на основу података из службених евиденција, формира нацрт пореске пријаве најкасније до 1. априла текуће године за претходну годину. У конкретном случају, због нерадних дана, реч је о 3. априлу 2023. године. Назовимо то драфтом пореске пријаве, коју Пореска управа поставља на свој портал у електронском облику. Пореска пријава може бити делимично попуњена, јер порезници не располажу свим подацима неопходним за обрачун.

Порески обвезник је дужан да изврши евентуалне измене и допуне пореске пријаве преко портала Пореске управе у сегменту где постоји евентуална грешка (могуће да исплатилац није учинио оно што је до њега) или тамо где нема довољно података (подаци о издржаваним члановима породице или износ одбитака за њих и сл...).

Следећи корак јесте подношење пореске пријаве. Физичко лице-обвезник подноси пореску пријаву преко портала Пореске управе. Рок за подношење пореске пријаве остаје 15. мај текуће године за претходну календарску годину.

Уколико порески обвезник не поднесе пореску пријаву у законском року, Пореска управа ће, по службеној дужности, поднети пореску пријаву за тог пореског обвезника.

Оно што је веома важно напоменути јесте да обвезници сада до 15. маја треба не само да поднесу пореску пријаву за претходну годину, већ и да измире пореску обавезу, баш зато што је реч о принципу самоопорезивања (који гласи: порези који се утврде самоопорезивањем морају се платити најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве).

Како је то изгледало раније: пореска пријава се подносила на овај или онај начин до 15. маја, затим су порески органи, у поступку канцеларијске контроле, проверавали документацију, доносили решење, достављали обвезнику, који је онда имао 15 дана да изврши сервисирање пореске обавезе. Дакле, од 2023, односно годишњег пореза на доходак грађана: и пријава и плаћање мора бити извршено до 15. маја.

Још једна новина јесте да се пореска пријава подноси искључиво електронским путем. Прошле године је то било могуће учинити и писаним путем (у папиру), али то је сада прошлост. Да би се пореска пријава поднела, сви обвезници морају имати квалификовани електронски сертификат са чипом, који издаје неко од регистрованих сертификационих тела. Они који немају електронски сертификат са чипом, имају могућност да овласте треће лице да у њихово име поднесе пореску пријаву.

Ко је обвезник?

На крају, потребно је и подсетити које су то особе које јесу обвезници. То су сви они чија примања премашују неопорезиви износ дохотка за 2022, који износи 3.719.376 динара, што је троструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у 2022. години.

И даље остаје право на личне одбитке и одбитке за такозване издржаване чланове породице, који укупно не могу премашивати 50% од дохотка за опорезивање, али има и изузетака.

За оне срећнике, у овом контексту, који немају навршених 40 година (сви они који су 1982. годиште и старији не могу рачунати на ово), предвиђено је додатно ослобађање од такође троструког износа просечне зараде, тј. додатних 3.719.376 динара. То значи да сви млађи од 40 година са примањима до 7.438.752 динара неће имати обавезу да плаћају годишњи порез на доходак грађана, али се сматрају обвезницима и морају поднети пореску пријаву.

И за крај

Имајући у виду време објаве овог текста, већ је пожељно да потенцијални обвезници провере своје сандуче на порталу Пореске управе, да сагледају нацрт пореске пријаве годишњег пореза на доходак грађана, изврше евентуалне измене и допуне и да, након комплетирања, изврше њену предају. Уколико, неким случајем, немају електронски сертификат, време је да га прибаве, како би несметано обавили све потребне активности. Ваља подсетити, предаја ППДГ-2Р у папирном облику одлази у историју (тачније, већ је отишла). И најважније, за разлику од ранијих година, од ове године неопходно је и извршити уплату по утврђеној пореској обавези најкасније до 15. маја, па је о томе потребно посебно водити рачуна.

FacebookLinkedinEmail